Legislativa

Po vstupu ČR do EU je do našeho právního řádu transponována řada evropských směrnic a norem, které neustále ovlivňují aktivity mnohých podnikatelských subjektů.

Jednou z nich je také evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je již součástí novely zákona o odpadech, a její podstata spočívá v přenesení odpovědnosti na výrobce a dovozce za své výrobky v celém jejich životním cyklu (sem patří i povinnost zajištění recyklace těchto výrobků).

Nová legislativa zároveň umožňuje výrobcům a dovozcům zvolit způsob plnění této povinnosti a to na bázi individuálního solidárního nebo kolektivního systému.

Novela zákona o odpadech neukládá povinnosti pouze výrobcům a dovozcům, ale také právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání (koneční uživatelé). Těm nová legislativa ukládá povinnost financovat recyklaci vysloužilých elektrozařízení (uvedených na trh před 13.8.2005) v definovaných případech * na vlastní náklady.

 

* Povinnost se na konečné uživatele vztahuje pouze v případě, pokud jimi používané elektrozařízení bylo uvedeno na trh před 13. srpnem 2005 a zároveň vysloužilá elektrozařízení nejsou nahrazována výrobky stejného typu a množství nebo výrobky, které plní stejnou funkci.

Legislativa upravující povinnosti recyklace OEEZ:

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (zákon č. 7/2005 Sb.)
  • vyhláška č. 237/2002 Sb,. o podrobnostech způsobu provedení zpětného
    odběru některých výrobkův
  • vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními
    a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady